Политика за управление на качеството

Ние във Фламинго Група от компании отдаваме първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на организациите. Групата е  посветена на усилията да предоставя цялостни решения на своите клиенти чрез ненадминато обслужване и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:

  • Работа за удовлетворяване на високите изисквания и очаквания на клиентите.
  • Насърчаване на служителите в работата им за подобряване на качеството при спазване на законови и нормативни разпоредби
  • Подобряване на ефективността на единната системата за управление на качеството чрез идентифициране и наблюдение положителните и негативните фактори, и условията, свързани с външната и вътрешната среда, които са от значение за постигане на целите.
  • Прилагане на процесния подход и мислене, основано на риска, за да се овладяват рисковете и възможностите, да се предотвратяват или намаляват нежеланите и да се повишават желаните последствия;.
  • Анализ и оценка на постигнатите резултати за подобряване дейността чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на Дружествата ;
  • Формулиране и изпълнение на дългосрочни и краткосрочни цели по качеството
  • Създаване и поддържане отношения на партньорство с доставчиците за сътрудничество за изпълнение принципите на Политиката по качеството на организациите.

За изпълнението на тези принципи в организациите въвеждаме и гарантираме функционирането на единна система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, както и на приложимите законови и нормативни разпоредби.
Изискванията на системата за управление на качеството, определени в наръчника и процедурите по качеството са задължителни за всички служители. Персонала на различни нива притежава пълномощията и носи отговорността за прилагането на тези изисквания в тяхната област.
Управителите осъзнават своята роля за внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството и декларират че ще:
•    съблюдават законодателството, нормативните изисквания, приложими при осигуряване на доставки от врата до врата;
•    информират персонала за важността от стриктно и качествено изпълнение на документираните и предполагаеми изисквания на клиентите, на законодателството, нормативните изисквания и стандарти;
•    определят стратегическите цели по качеството и прилагат Политика по качеството за постигане на тези цели, която периодично ще актуализират;
•    популяризират политиката и целите и ще въвличат персонала за тяхното осъществяване;
•    управляват ефективно процесите, оказващи влияние върху качеството, включително обучение и квалификация на персонала, като предпоставки за постигане на краен икономически просперитет;
•    осигуряват необходимите ресурси и разпредедят отговорности;
•    създават и осъществяват директни връзки със заинтересованите страни за проучване очакванията им и постигане на тяхната удовлетвореност;

  • организират и провеждат периодични прегледи за анализ и оценка на пригодността и ефективността на системата за управление на качеството.
Контакти
Scroll to Top