Общи условия при морски/ въздушен групажен и/ или самостоятелен транспорт

 • Настоящата оферта е основана на вид транспорт и превозвачи, определени от Фламинго Шипинг ЕООД.
 • При промяна на посочените размери и/или тегло, цената подлежи на промяна без предварително известие.
 • Фламинго Шипинг ЕООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола й по отношение на стойност на услугата и/или очаквани дати на товарене и на пристигане.
 • Цената е валидна за товар несъдържащ батерии. В случай, че след получаването на заявка се окаже, че товарът съдържа батерии от какъвто и да е вид, Фламинго Шипинг ЕООД има правото да откаже да продължи с организирането на транспорта.
 • Превозвачът си запазва правото с или без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отпътуване. Превозвачът не поема ангажименти за фиксирани срокове на доставка или за доставка на определена дата.
 • Цената е валидна за товарими пратки, подходящо опаковани за морски/ въздушен транспорт. Фламинго Шипинг ЕООД и неговите партньори, служители и агенти не носят отговорност за щети върху товара, породени от неподходяща за морски/ въздушен транспорт опаковка.
 • В общия случай се приема, че пакетите са товарими един върху друг, в случай, че друго не е изрично уговорено на етап оферта. Превозвачът не носи отговорност ако настъпят повреди върху товара.
 • В случай на установено отклонение от предварително обявените размери, бройки и тегло на товара при приемането му в склада на Фламинго Шипинг ЕООД и неговите партньори, цената ще бъде променена според актуалните параметри без предарително уведомление.
 • Свободният период за престой в наш склад е 2 за въздушни и 5 календарни дни за морски, считано от датата на разтоварване, след което се начислява такса съхранение.
 • За всяка пратка се начисляват летищни/ пристанищни/ складови такси в зависимост от теглото и вида на стоката.
 • Предаването на товара на получателя се извършва след заплащане на всички суми, дължими за организирането на превоза до крайна дестинация, както и на евентуалните допълнителни разходи за такси съхранение, митнически проверки, престой и др., освен ако няма подписан договор, регламентиращ друго.
 • Свободното време за разтоварване е 30 минути за предварително обмитените в наш склад пратки и 2 часа за обмитяване и разтоварване на пратките под режим митнически транзит, след което се дължи такса за задържане на превозното средство в размер на EUR 15 на започнат час.
 • Автомобилът, извършващ транспорта, не може да бъде пломбиран, освен в случаите, когато пломбирането е изрично уговорено предварително и посочено още на етап оферта.
 • Спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 относно дървени части и/или опаковки е задължение на изпращача на стоката/износителя. В случай, че пратката бъде отказана за товарене в отправното Летище или върната от получаваща дестинация, поради неспазване на тези изисквания, всички възникнали разходи са за сметка на изпращача.
 • В случай, че получателят откаже да получи пратка по дестинация по каквато и да е причина, всички вътрешни разходи по дестинация се начисляват на изпращача/ клиента, който е заявил организирането на транспорта. Под вътрешни разходи по дестинация се разбират такива разходи като, но не само, вътрешен транспорт, складови разходи, разходи за съхранение, митнически глоби, разходи за евентуално унищожаване на пратката и други приложими според местното законодателство в страната на получателя, които би трябвало да бъдат платени от получателя.
 • Подписът и печатът не са задължителен реквизит за фактурите и известията към тях съгласно чл. 7 от ЗС и чл. 114 от ЗДДС.
 • Офертата е валидна само в случай, че не оспорите посочените условия. Получаването на поръчка по настоящата оферта ще се счита за приемане на посочените общи условия. За всички последващи поръчки, независимо дали са по тази оферта, се счита, че сте съгласни с посочените общи условия, освен ако изрично не ги оспорите.
 • Фламинго Шипинг ЕООД Ви препоръчва застраховане на стоките по време на транспорт. Максималната отговорност на превозвача е 19 SDR (Специални права на тираж) на килограм бруто тегло, но не повече от стойността на товара. Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолома сила.
 • Всички спорни въпроси ще се решават по споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно, същите ще бъдат отнесени към компетентния български съд. Приложено ще бъде българското законодателство.
 • В случай, че заявявате пратка за транспорт от трета страна и възлагате на Фламинго Шипинг ЕООД въвеждането и на митническата територия на Eвропейския Съюз, като лице заявило транспорта от свое име или от името на свой клиент носите пълна отговорност и се задължавате да предоставите небходимата информация за завършване на временното складиране, съгласно Член 149 от МКС (Регламент 952/2013г)„Несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни.“
 • В случай, че не предоставите информацията и документи в законоустановения срок и възпрепятствате митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, носите пълна отговорност пред Митническите органи и следва да възстановите на Фламинго Шипинг ЕООД всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г).
 • Цената не включва наемане на допълнително оборудване за разтварване в склад във Варна, при положение, че теглото на един колет надвишава 2 (два) метрични тона бруто тегло.
 • Цената не е валидна за организиране на групажен транспорт от САЩ, в случай, че адресът на вдигане е в жилищен район. В случай, че след получаването на заявка се окаже, че адресът на товарене е в жилищен район, Фламинго Шипинг ЕООД има правото да откаже да продължи с организирането на транспорта.
 • Фламинго Шипинг ЕООД и неговите партньори, служители и агенти не носят отговорност за щети върху товара по време на транспорта или товаро-разтоварните операции, породени от недостатъчно здрава и/или неподходяща за морски групажен транспорт опаковка. Ако се наложи ръчно товарене или разтоварване на пратката, всички допълнителни разходи ще бъдат отнесени към изпращача/получателя и ще бъдат платени преди освобождаването на товара.
 • Предаването на товара на получателя се извършва срещу представяне на пълен комплект надлежно джиросани оригинални коносаменти, освен ако няма писмени инструкции за освобождаване без оригинален коносамент (телекс освобождаване) или издаден waybill (коносамент с 0 оригинали).
 • Условия на плащане – преди доставката на товара, освен ако не е договорено друго.
 • Всички разходи и банкови разноски са платими от Възложителя, освен ако не е уговорено друго.
 • Фламинго Шипинг ЕООД приема заявката за организиране на транспорта на опасен товар и информацията за него, така както е подадена от заявителя на превоза/товародателя без ангажимент за проверка на пълнотата или истинността на данните. Заявителят на превоза и товародателят носят пълната отговорност за грешно деклариране или недеклариране на опасния товар. В случай на санкция към Фламинго Шипинг ЕООД от страна на морския контейнерен превозвач, същата ще бъде отнесена към заявителя на превоза/товародателя. Санкцият а може да варира от USD 5000 до USD 30000 на коносамент. Всички допълнителни разходи, възникнали в резултат на предприемането на корективни действия, ще бъдат също отнесени към заявителя на превоза/товародателя, в допълнение към обявената санкция.
Scroll to Top