Инкотермс 2010

Международните правила за тълкуване на търговските термини, известни като Инкотермс (Incoterms, съкратено от International Commercial Terms) се приемат за първи път през 1936 г. от Маждународната търговска палата в Париж, с цел избягване на недоразумения мажду продавач и купувач, при договарянето на сдлеките помежду им. За всяка франкировка са описани много подробно (на няколко страници) задълженията по доставката поотделно на продавача и на купувача.
Правилата „Инкотермс“ са претърпели няколко редакции, като са внесени в тях изменения и допълнения както по броя и названията на франкировките, така и по съдържанието им – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 г. Последната редакция на документа е „Инкотермс-2010“.

„Инкотермс-2010“ описва следните 11 франкировки: 

 • EXW / EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)
 • FCA / Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)
 • FAS / Free Alongside Ship (named port of shipment) = франко протежение на кораба (уговорено пристанище за             натоварване)
 • FOB / Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)
 • CFR / Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CIF / Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в         местоназначението)
 • CPT / Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)
 • CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено             местоназначение)
 • DAT / Delivered At Terminal (named terminal of destination) = доставено и разтоварено (уговорен терминал в                 местоназначението)
 • DAP / Delivered At Place (named place of destination) = доставено (уговорено място в местоназначение)
 • DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)
За улеснение франкировките са групирани според разпределението на задълженията между 2-те договорни страни:
 • група E – продавачът само предоставя стоката на купувача (обикновено в свой склад);
 • група F – продавачът предоставя стоката на превозвача, определен от купувача;
 • група C – продавачът осигурява превоза, без да поема риска от загуба или повреда на стоката и/или допълнителни         разходи;
 • група D – продавачът поема всички разходи и рискове за доставка на стоката до нейното местоназначение.
Инкотермс 2010
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top