CIF - СТОЙНОСТ, ЗАСТРАХОВКА И НАВЛО | ИНКОТЪРМС 2010 | ФЛАМИНГО ШИПИНГ

Като компания, която се занимава с всякакъв вид транспорт, ние прилагаме международни правила за тълкуване на търговските термини, известни като Incoterms (съкратено от International Commercial Terms). ФЛАМИНГО ШИПИНГ ползва последната редакция на документа от 2010-а година и съответно задълженията по продавач и купувач, описани там, за франкировката CIF.

Какво е CIF?

Франкировка CIF е съкращение и обозначава Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението).

Навлото от своя страна е термин, който се ползва за плащането, с което се предоставя правото за наемане на кораб и на част от него за превоз на товари. При условието CIF – Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението), отговорностите са както следва: продавачът сключва договор с превозвача, осигурява приемането на стоката без забележки, задейства митническите формалности по износа и поема ангажимента за застрахователната полица. При условието CIF продавачът отговаря за натоварването и доставката на борда на плавателния съд, заплаща и транспорта до уговореното пристанище и снабдява купувача с фактура или чист коносамент.

При CIF Купувачът поема всички разходи и рискове от момента на натоварване, включително разтоварването, митническите формалности по вноса и доставката до крайното местоназначение на стоката.

Транспорт – това условие може да се използва само при морски или вътрешен воден транспорт. При CIF продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория „C“ от първите букви „C“ на термините CFRCIFCPT

Графика, която показва процеса от CIF
Бързи връзки
Контакти
Scroll to Top